Kjøpsvilkår og betingelser

Hundetrener Theo-Alyxander F. Riise

Kjøpsvilkår og betingelser (PDF) 
Enkelte enheter kan oppleve utfordringer med oppsettet på nettsiden, derfor kan du velge å lese vilkårene som en pdf-fil fremfor en nettside. Her kan du også laste ned dokumentet om ønskelig.

Innledning:
Følgende vilkår og betingelser er gjeldende for kjøp av kurstjeneste hos Hundetrener Theo-Alyxander F. Riise. I henhold til Norsk lov er vi pliktige til å informere deg om dine rettigheter og plikter ved forbrukerkjøp. Dersom du har spørsmål vedrørende vilkårene og betingelsene i dette skrivet kan du kontakte oss direkte per e-post.

Definisjoner:
Deltager er den personen som deltar på oppsatt kurs eller aktivitet som avholdes av Hundetrener Theo-Alyxander F. Riise (videre omtalt som kursholder). Dersom deltager er under 18 år, vil noe av ansvaret tilfalle foresatt som har inngått avtale om kursplass. Dersom deltager deltar med en annen hund enn sin egen, vil noe av ansvaret for hunden tilfalle hundeier.

1. Generelt
– Kjøper av kursplass må være over fylte 18 år av juridiske årsaker. Foresatte kan stå som ansvarlig og kjøpe kursplass til deltagere under 18 år.
– Deltagere på kurs må være over fylte 16 år, eller være i følge med en foresatt.
– Hunder som deltar på kurs, skal ha gyldig vaksinekort og være frisk ved deltagelse. Dersom hunden viser tydelige sykdomstegn eller har manglende vaksinasjonskort kan dette føre til nektet deltagelse. 

2. Priser og betaling
– Alle priser er oppgitt i Norske kroner (NOK).
– Oppgitte priser er inklusiv alle avgifter. Kursvirksomhet er fritatt fra MVA.
– Betaling skjer som hovedregel ved avtaleinngåelse om kursplass. Unntaksvis benyttes betaling ved faktura over e-post eller vipps for enkelte kurstjenester.
– Betalingsfrist ved faktura er 14 dager så fremst ikke annet er avtalt.
– Ved forsinket betaling av faktura vil det bli sendt betalingspåminnelse og/eller inkassovarsel, og lovbestemte gebyrer vil påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir, vil faktura bli sendt til inkasso og ytterlige omkostninger vil påbeløpe.

3. Bindende påmelding
– Våre kurs er økonomisk bindende ved påmelding, og kursavgift refunderes ikke ved eventuell avmelding. Våre kurs er fritatt angrerettlovens bestemmelser.
– Det kan gis refusjon av hele eller deler av kursavgiften dersom deltager, eller deltagers påmeldte hund, er forhindret for å delta grunnet langvarig skade eller sykdom. Deltager må gå glipp av betydelige deler av kurset og fremlegge gyldig attest for å ha rett på refusjon.

4. Personopplysninger og personvern
– Ved påmelding av kurs plikter deltager å oppgi fult navn, e-postadresse, og mobilnummer. Dette er for å sikre kontakt med kunder vedrørende informasjon, endringer, betaling etc.
– Personopplysninger blir ikke solgt eller delt med en tredjepart, og oppbevares alltids etter gjeldende krav i henhold til Norsk lov.

5. Deltagers ansvar og plikter
– Deltager forplikter seg å til å overholde norsk lov om dyrevelferd på alle våre kurs og aktiviteter. Dette inkluderer bla. Bruk av ulovlig utstyr eller fysisk avstraffelse mot hunden.
– Deltager og hundeeier er selv ansvarlig for eventuelle skader hunden påfører andre. I henhold til skadeerstatningsloven er hundeeier pliktig til å erstatte eventuelle skader hunden volder på andre personer, klær eller materiell.
– Deltager er selv ansvarlig for å overholde regler og anbefalinger for å unngå skade eller sykdom på seg selv eller andre. Kursholder er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller sykdommer som påføres deltagere under kurs.

6. Forventninger av deltager
– Det forventes at deltagere på kurs og andre samlinger opptrer inkluderende og imøtekommende mot andre deltagere. Det skal vises respekt for andre deltagere og eventuelle andre personer som ferdes i området.
– Det forventes at deltagere ivaretar området som benyttes og dermed plukker opp levninger etter seg selv og hunden før området forlates. Her forventes det at alle bidrar for å forlate området i samme stand som det var før kurset.

7. Endringer og force majeure
– Kursholder forbeholder seg retten til å kunne avlyse eller utsette kurs dersom det er påmeldt for få deltagere, kursholder er syk, eller dersom kursholder er forhindret til å møte opp av andre urådelige omstendigheter.
– Dersom kurs blir avlyst av kursholder vil deltager bli tilbudt ny kursplass eller få refundert kursavgift. Øvrige konsekvenser av avlysning for den enkelte deltager erstattes ikke.
– Kursholder fraskriver seg ethvert ansvar for avlysninger som følge av force majeure. Eksempelvis kan dette omhandle krig, naturkatastrofer, nasjonal nedstenging, og andre hendelser som ligger utenfor kursholders kontroll og ansvar.

8. Rettigheter til bruk av bilder og kursmateriell
– Deltaker står fritt til å ta bilder eller opptak under kurs til egen læring. Det er ikke tillatt å dele bilder eller opptak av andre deltagere eller kursmateriell offentlig uten samtykke.
– Deltaker har ikke lov til å bruke kursmateriell til undervisning i egen regi uten samtykke fra kursholder. Dette inkluderer kopiering eller direkte avskriving av presentasjoner, leksjoner, øvelser eller annet undervisningsmateriell presentert på kurs.
– Kursholder forbeholder seg rettigheten til å bruke bilder eller videoer fra kurs og andre samlinger til markedsføring og videre undervisning. Det vil uansett alltids innhentes tillatelse før bilder av ansikt deles offentlig.

Dersom deltager har fått godkjent refusjon, skal kursholder overføre denne innen 30 dager fra avtalen om refusjon ble inngått. Dersom kursholder har hatt utgifter for selve påmeldingen, for eksempel prosentfradrag i transaksjonen, kan denne andelen tilbakeholdes i refusjonen.